Skip to main content

Verktygsöversikt

1. MIN MIGRATIONSVÄG

L2L-ämne:

Få en översikt över min resa

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

Verktyget ger utrikesfödda en överblick över sin migrationsväg och integrationsprocess. Det illustrerar visuellt hur planen kan se ut när man försöker nå sina mål. Det visar också vilka vägar som har tagits och lyfter fram vad som redan uppnåtts. Eftersom verktyget är grafiskt hjälper det adepten och mentorn att göra upp en plan tillsammans. Teckningen av vägen skapar en överblick, visar mönster och gör det onödigt att skriva. Genom att rita den tillsammans hjälper det personen att visualisera sina förväntningar och visar även om de är realistiska. Det visar också att vägen kan vara lång och illustrerar var fokus behöver riktas för nästa steg. Mentorn och adepten kan på detta sätt komma fram till en realistisk plan eftersom det skapar en dialog om vilka mål som vill uppnås och vad som krävs för att nå dit.

2. VAD VILL DU?

L2L-ämne:

Utforska vad du vill och önskar

Dimension:

Initiativ och ägarskap

Summering:

Den här aktiviteten motiverar adepterna att fundera över frågor som rör deras liv, önskningar och mål och reflektera över vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Det är första steget för att fastställa vad de vill ha ut av sitt liv och vad ett bra liv, framgång och lycka betyder för dem. Frågorna som ska besvaras inspirerar dem att reflektera över sin syn på ett gott liv i allmänhet och sin egen situation i synnerhet

3. DIN KRAFT

L2L-ämne:

Hitta ett gemensamt mål för min process (inkludera partnern i målsättningen)

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Den här aktiviteten ska hjälpa deltagarna att identifiera sina egna egenskaper, bli medvetna om sina styrkor och tänka positivt om sina egenskaper och förmågor.
Efter mentorcirklarna kan deltagarna be familj eller vänner att beskriva dem och lägga till deras svar i listan över egenskaper.

4. RITA DIN LIVSLINJE

L2L-ämne:

Fastställa övergripande mål

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

I den här aktiviteten får deltagarna tydligt illustrera sina livserfarenheter genom en livslinje. Utifrån linjen kan deltagarna rita in positiva och negativa erfarenheter över respektive under linjen och motivera varför något var negativt eller positivt. Deltagarna får på så sätt reflektera över sina livserfarenheter, se riktningen på sina liv och bestämma nästa steg.

5. INSAMLA FÖRMÅGOR

L2L-ämne:

Sätt att stödja lärandemål

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

Deltagarna ska bli medvetna om och ange sina färdigheter och förmågor för att stödja sina lärandemål. De ska dessutom koppla samman sina färdigheter med förmågor som är efterfrågade på arbetsmarknaden och/eller i deras nuvarande arbete. Detta kan bidra till att arbetsmarknaden verkar mindre skrämmande och deltagarna kan hitta något som fungerar med deras färdigheter och förmågor.

6. DRIVKRAFTER

L2L-ämne:

Sök input från andra

Dimension:

Initiativ & ägarskap

Summering:

Denna aktivitet ska motivera deltagarna att reflektera över vad som driver dem inom olika områden i livet. Reflektionerna och Driving Force Icon-övningen ska få deltagarna att upptäcka vad som motiverar dem i arbetet och vilket karriärmönster de har. Detta ska hjälpa dem att sätta upp mål och specificera vad de vill ha ut av ett arbete.

7. BALANSBALK

L2L-ämne:

Övergripande mål och stressfaktorer

Dimension:

Självmedvetenehet / Målsättning & planering

Summering:

Adepten får skriva upp de olika aspekterna av sitt liv på en balansbalk: aktiviteter som kräver ansträngning och/eller orsakar stress samt aktiviteter som ger avlastning och minskar stressen. Balken representerar adeptens resiliens och i den här övningen utforskas om den är tillräckligt stark för ytterligare en stressfaktor (språkinlärning) och hur man kan stödja den.

8. VYKORT TILL FRAMTIDEN

L2L-ämne:

Övergripande mål och framsteg

Dimension:

Självmedvetenhet / Målsättning & planering / Hantering och anpassning

Summering:

Genom att skriva ett vykort/brev till sitt framtida jag blir adepterna medvetna om sina ambitioner och inser hur studier kan hjälpa dem att uppnå sina livsmål. Denna aktivitet ger också unik och personlig feedback. Målet är att motivera adepterna att planera sin framtid och uppnå sina mål.

9. HUR MYCKET VÄGER DET?

L2L-ämne:

Övergripande mål och stressfaktorer

Dimension:

Självmedvetenhet / Målsättning & planering

Summering:

Med hjälp av detta frågeformulär kan adepten få en inblick i hur mycket "belastning" eller stressfaktorer som finns i hens liv. Verktyget kan hjälpa till att avgöra om hen kan genomföra en språkkurs och huruvida det behövs stöd eller rådgivning under kursens gång.

10. MINA LIVSVÄRDEN

L2L-ämne:

Självmedvetenhet

Dimension:

Self-awareness

Summering:

Motivera deltagarna att reflektera över sin nuvarande situation och hur nöjda de är med sina olika livsområden. Deltagarna får välja ut 1-2 områden att arbeta med och förbättra genom att identifiera och förstå drivkraften i sina värderingar och motivationer samt sätta upp specifika mål och fokuspunkter. En tydlig bild av vilka områden i livet som behöver förändras gör det lättare att åstadkomma förändringen.

11. MINA SMARTE-MÅL

L2L-ämne:

Sätta upp långsiktiga mål

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

Syftet med den här övningen är att göra smarte-mål, bli medveten om varför du vill uppnå det specifika målet och vilken effekt det kommer att ge om du uppnår det. Denna övning motiverar dig i processen att nå målet.
Fyll i tabellen nedan. Följ vägledningsfrågorna. Använd exemplet från utskicket för inspiration

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022