Skip to main content

3. TILLÄMPNINGSFASEN

Detta är en fas i självlärandeprocessen. Allt som tidigare har ägt rum har varit en förberedelse för den självlärande resan. Bestäm ett datum för förlängningsmötet i cirklarna och skicka iväg dem. För vidare stöttning kan de använda UPSIM:s språkplattform för lärande. Här kan de bl.a. föra anteckningar om sina framsteg.

Introducera plattformen på UPSIM:s webbsida som innehåller de verktyg och resurser för självhandledning som behövs för att slutförande självlärande scenarierna.

Det här avsnittet kan stå som ett självständigt verktyg för språkinlärning för kvinnor som inte deltar i en UPSIM-mentorvention, eller så kan det användas som en del av tillämpningsfasen i UPSIM:s Mentorventionscykel.

Plattformen kan nås av vem som helst, när som helst och var som helst från en laptop eller mobil enhet. Resurserna kräver ingen större teknisk kunskap, och många av lärandeaktiviteterna kan utföras i vardagen.

Den självstyrande eleven har störst sannolikhet att lyckas med att uppnå lärandemålen. Därför bygger alla aktiviteter i Tillämpningsfasen på de element som forskare har definierat som självstyrande elevers DNA.

Fokus i Mentorventionscirklarna ligger på att ge mentorerna verktyg och strategier att kunna ge externt stöd till utrikesfödda kvinnor. I denna fas kan kvinnorna experimentera och erfara sina egna steg för att gå framåt i livet med resiliens och motivation.

I Tillämpningsfasen läggs tonvikten på att ge utrikesfödda kvinnor de verktyg som behövs för att bli framgångsrika elever, vilket uppnås genom att metoder och strategier görs tillgängliga direkt för dem. Dessutom är förslag och ledtrådar om hur de ska använda dem en integrerad del av verktygen, vilket underlättar internaliseringen av dessa kompetenser genom deras egna processer och i deras egen takt.

ÖVERSIKT ÖVER TILLÄMPNINGSFASENS 4 STEG

Verktygen i Tillämpningsfasen har kombinerat element från mentorskap, Nyckelkompetens, social kompetens och learning-to-learn. Dessa har slagits samman med delar från självstyrt lärande för att skapa de fem dimensionerna:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra?
 • Vad behöver jag bli bättre på?

MÅLSÄTTNING & PLANERING

 • Vilket lärande vill jag uppnå?
 • Fastställa mina lärandemål
 • Planera min agenda för självlärande

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina lärande begränsningar & möjligheter
 • TTa ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina lärandestrategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

HANTERING & ANPASSNING

 • Hur förändrade min approach det jag gjorde?
 • Arbeta med uppgifter med uppmuntran från andra
 • Anpassa det jag gör för framtida lärande

De 5 dimensionerna utgör grunden för konceptet och har varit i fokus för utvecklingen av resurserna i Tillämpningsfasen. Syftet med resurserna är att främja individens förmåga att bli självständiga elever för livet. Användartipsen och förklaringarna har också översatts till minoritetsspråk för att se till att användarna får grepp om nyanserna i processerna och för att de ska kunna överföra mer komplicerade tankeprocesser.

TILLÄMPNINGSFASENS 4 STEG

Dessa steg har utformats för att hjälpa individer att bli självstyrande i lärande kontexter, särskilt utrikesfödda kvinnor med liten utbildningserfarenhet från sitt hemland som därför ännu inte haft möjlighet att anpassa befintliga och/eller ta till sig nya lärandestrategier.

För dem som har erfarenhet från ett utbildningssystem, men som kanske har anammat ohälsosamma eller kulturellt annorlunda studievanor, kan detta vara en bra grund för att anpassa och ta till sig dessa samt utveckla sundare och mer effektiva lärandestrategier.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022