Skip to main content

3. FÁZE APLIKACE

Jedná se o fázi procesu sebevzdělávání. Vše, co se odehrálo předtím, byla příprava na cestu sebeučení. Stanovte datum setkání s kruhy fáze rozšíření a pošlete je na cestu. Abyste je v tomto procesu podpořili, mohou využít jazykovou platformu UPSIM pro učení se. Zde najdou potřebné lešení, aby se udrželi na správné cestě a mohli si vést poznámky o svém pokroku.

Představení nezávislé platformy na UPSIM na webové stránce, která obsahuje nástroje a zdroje pro samostatné učení potřebné k dokončení scénářů pro samostatné učení.

Tato část může být samostatná jako nezávislý nástroj jazykového vzdělávání pro ženy, které se neúčastní mentorské intervence UPSIM, nebo ji lze použít jako součást fáze aplikace v rámci cyklu mentorské intervence UPSIM.

K platformě lze přistupovat z notebooku nebo mobilního zařízení, což znamená, že k ní má přístup kdokoli, kdykoli a kdekoli. Zdroje nevyžadují velké technické znalosti a mnoho vzdělávacích aktivit lze provádět v souvislosti s každodenním životem.

Žák, který se učí sám, má nejvyšší pravděpodobnost, že se mu podaří dosáhnout cílů učení. Proto je souhrn činností v aplikační fázi založen na prvcích, které výzkumníci definovali jako DNA sebeřízených žáků.

Zatímco v mentorských kruzích je kladen důraz na to, aby mentorky získaly nástroje a strategie pro poskytování externí podpory ženám narozeným v zahraničí. Tato fáze umožňuje ženám experimentovat a zažít vlastní kroky, jak se v životě posunout vpřed s odolností a motivací.

Aplikační fáze klade důraz na to, aby ženy narozené v zahraničí získaly nástroje potřebné k tomu, aby se staly úspěšnými studentkami, čehož bude dosaženo zpřístupněním metod a strategií přímo jim. Integrovanou součástí souboru nástrojů jsou navíc návrhy a návody, jak je využít, což usnadňuje internalizaci těchto kompetencí prostřednictvím jejich vlastních postupů a v jejich vlastním čase.

PŘEHLED 4 KROKŮ FÁZE PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ E

Nástroje v aplikační fázi kombinují prvky z konceptu mentoringu, klíčové kompetence osobní, sociální a učení se. Ty byly sloučeny s prvky ze sebeřízeného učení a vytvořily pět dimenzí:

SEBEUVĚDOMĚNí

 • Co mohu udělat?
 • V čem se musím zlepšit?

STANOVENÍ CÍLŮ A PLÁNOVÁNÍ

 • Jakého učení bych chtěl dosáhnout?
 • Stanovení mých vzdělávacích cílů
 • Plánování programu sebevzdělávání

INICIATIVA A ODPOVĚDNOST

 • Pochopení mých studijních omezení a možností
 • Přebírání odpovědnosti za vlastní učení
 • Hledání otázek a analogií k řízení
 • Získávání informací od ostatních

ZAPOJENÍ A ŘÍZENÍ

 • Pochopení mých učebních strategií a jejich vlivu na učení
 • Vybrat a vyhledat dostupné zdroje
 • Kontrola vlastního pokroku

MONITOROVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ

 • Jak se změnil můj přístup k dosavadní činnosti?
 • Práce na úkolech s podporou ostatních
 • Přizpůsobení toho, co dělám, pro budoucí učení

Těchto 5 dimenzí a jejich prvků je základem koncepce a byly konkrétně zaměřeny na návrh zdrojů aplikační fáze. Cílem těchto zdrojů je podpořit u jednotlivců schopnost stát se nezávislými celoživotními studenty. Uživatelské tipy a vysvětlivky byly rovněž přeloženy do menšinových jazyků, aby uživatelé pochopili nuance v procesech a mohli složitější myšlenkové procesy přenášet prostřednictvím svého mateřského jazyka na metaúrovni.

4 KROKY FÁZE APLIKACE

Tyto kroky byly navrženy tak, aby pomohly jednotlivcům stát se samostatnými v kontextu neformálního a informálního učení, zejména ženám narozeným v zahraničí, které mají málo zkušeností se vzděláváním ze své domovské země, a tudíž ještě neměly příležitost řizpůsobit si stávající a osvojit si p nové strategie zdravého učení.

Pro ty, kteří mají zkušenosti ze vzdělávacího systému, ale možná si osvojili nezdravé nebo kulturně odlišné studijní návyky, to může být užitečný základ pro jejich úpravu a osvojení a další rozvoj zdravějších a efektivnějších strategií učení.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022